Projekt
Název projektu: Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti studentských odborných praxí
Zkrácený název projektu: Odborné studentské praxe
Název projektu anglicky: Systematic support of cooperation between employers and universities in the field of student internships
Řešitel projektu Technická univerzita v Liberci
Partner projektu: Institut svazu průmyslu České republiky
Partner projektu: ŠKODA AUTO a. s.
Poskytovatel: MŠMT – OP VK
Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: MŠMT – OP VK
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0108
Dotace celkem: 22 694 731 CZK
Doba řešení: 2011-2014

Od 1.5.2011 je realizován projekt zavádějící studentské odborné praxe jako nástroj pro zvyšování uplatnitelnosti studentů VŠ. Cílem projektu je nastavení celkové systémové podpory spolupráce podniků, institucí a VŠ v oblasti studentských odborných praxí. Systém bude nastavený takovým způsobem, aby byl průhledný pro cílovou skupinu a do budoucna i pro zaměstnavatele, aby byl nastaven systém informování, metodické podpory, monitoringu, hodnocení, evaluace a certifikace odborné studentské praxe, aby nebyly brigády studentů považovány za odbornou studentskou praxi. Projekt využívá efektivních ICT nástrojů, platformy spolupráce a dlouhodobých zkušeností jak žadatele, tak partnerů z této oblasti. Žadatel i partneři přikládají projektu velkou váhu, neboť dlouhodobě považují oblast studentských odborných praxí za velice důležitou pro uplatnění studentů na trhu práce, jejich flexibilitu, pro propojení teorie s praktickým užitím ještě v době studia a pro zažití návyků, které jsou pro jedince důležité, ať už je následně zaměstnán u průmyslového podniku nebo vykonává vědeckou či podnikatelskou činnost.

Menu