Získávání kompetencí

Identifikační číslo: 06/PRAXE/2012

Struktura metodiky:

 • Příprava pro praxi
 • Příprava na praxi
 • Realizace praxe

Příprava pro praxi

Vstup

Praktikant chce zvýšit svojí kompetentnost a konkurenceschopnost na trhu praxí a Poskytovatelé praxe chtějí, aby se celkově zvýšila úroveň kompetencí u Praktikantů.

Akce

 • Zpětná vazba od Poskytovatele praxí na požadovaný profil Praktikanta/Absolventa
 • Centrum praxí na Registru praxí zveřejňuje časté požadavky Poskytovatelů praxí
 • Příprava vzdělávacích modulů Centrem praxí užitečných pro podporu kompetencí Praktikanta do NOV@CE
 • Doporučení VP Praktikantům na vhodné vzdělávací moduly na NOV@CE
 • Zapracování přípravy vybraných a často požadovaných kompetencí na profil Praktikanta před praxí do studijního programu
 • Příprava studentů pro praxi, zvyšování vlastních kompetencí

Výstup

Praktikant navýšil svojí hodnotu pro praxi.

Příprava na praxi

Vstup

Poskytovatel praxí požaduje speciální přípravu Praktikanta na praxi.

Akce

 • Poskytovatel praxí připravuje materiály pro přípravu praktikanta na praxi
 • PP vkládá tyto materiály do Registru praxí (tyto materiály nejsou přístupné všem, pouze studentům, kteří půjdou na praxi k příslušnému PP)
 • Vložení testovních otázek Poskytovatelem praxí pro Praktikanty
 • Příprava Praktikanta na konkrétní praxi
 • Ověření připravenosti elektronickým testem (tyto dvě poslední akce se opakují minimálně do doby úspěšného složení testu)
 • Registr praxí eviduje výsledky testu pro PP a PT (jen příslušné dané praxi)
 • PP monitorují výsledky testů jejich Praktikantů a připravují patřičná opatření na jejich straně i v reakci na výsledky testů

Výstup

Praktikant je lépe připravený na praxi a PP má více informací o Praktikantovi nastupujícího na praxi.

Realizace praxe

Vstup

Požadavek VP, aby Praktikant měl praxi, Požadavek Poskytovatelů praxe, aby Praktikanti měli praxi, Praktikant nastupuje na praxi.

Akce

 • PP upřesňuje v Registru praxí cíle a harmonogram praxe
 • PP zaznamenává v Registru praxí začátek praxe
 • PP upozorňuje na dodržování všech norem (legislativní, smluvní, interní normy Poskytovatele praxe) a kontroluje a vyžaduje jejich dodržování po dobu realizace praxe
 • PP poskytuje PT praxi
 • PT získává praktické kompetence
 • PP může vkládat i při praxi do Registru praxí další studijní materiály a testy (v tomto případě PT se připravují i z materiálů v Registru praxí na další průběh praxe a ověřují své znalosti elektronickým testem v Registru praxí, PP výsledky testů monitorují a přizpůsobují další průběh praxe)
 • V případě úrazů, nemoci či jiných bariér pro praxi řeší PP, PT a VP danou situaci ve vztahu k dalšímu průběhu praxe, náhrad…
 • PP, PT píší v průběhu praxe Reporty z praxe (nejdříve si vyberou vhodný vzor reportu v Registru praxí a nasledně vyplní)
 • PP, resp. PT zaznamenává v Registru praxí, kdo, resp. která role má k reportu přístup
 • VP, Centrum praxí, Evaluační autorita a Certifikační autorita mohou v Registru praxí reagovat na report praxe vlastní zprávou (specificky modifikovaný report v Registru praxí)
 • Monitoring reportů a reakce jednotlivých rolí ve vazbě na probíhající praxi
 • Vkládání komentářů k reportům v Registru praxí (ten, kdo má přístup k reportu, může kromě vlastního reportu reagovat komentáři k reportům)
 • Možnost označení reportu jako sledovaného pro lepší následné vyhledávání důležitých reportů
 • Možnost tagování reportů
 • Možnost třídit reporty dle charakteru reportů (dle vzorů), tagů, datumu, role/uživatele, která report vložila, datumu vložení reportu, datumu vložení posledního komentáře, role, která k reportu vložila komentář, sledované
 • Možnost vygenerovat report k tisku a tisk
 • Pravidelná validace průběhu praxe k cílům praxe a přijetí nápravných opatřeních
 • Hodnocení praxe Poskytovatelem praxe, Praktikantem, VP, Centrem praxí, Certifikační a Evaluační autoritou
 • PP zaznamenává konec praxe v Registru praxí

Výstup

Praktikant má praxi a zaevidované všechny relevantní informace, které se k praxi vážou.

Použité zkratky:

 • PP Poskytovatel praxí
 • PT Praktikant
 • VP Vysilatel na praxi

Rizika:

Porušení pravidel praxe ze strany PP či PT z hlediska certifikace praxe je tento nesoulad irelevantní, neb praxe v takových případech nebude certifikovná, pokud nedojde k nápravním opatřením vedoucí k certifikované praxi. Z pohledu vazby na studijní program je třeba, aby v rámcových smlouvách mezi VP a PP byla popsána pravidla pro řešení konfliktních situací.

Příloha: Simulace v diagramu CRAFT-case

Metodiku vydal: Institut Svazu průmyslu ČR

Doba trvání metodiky: Metodika je vydána na dobu neurčitou

Menu